บริการไฟแนนซ์

เงื่อนไข&คุณสมบัติ

บริการรีไฟแนนซ์

รถยังผ่อนไม่หมด แต่ต้องการเงินไปใช้ในกิจการ เงินทุนหมุนเวียน หรือต้องการเงินฉุกเฉินปรับปรุงโครงสร้างยอดผ่อนต่อเดือนให้น้อยลง ผู้เช่าซื้อคนเดิมเราบริการปิดบัญชีให้ท่าน จัดไฟแนนซ์ที่ใหม่ให้ท่าน บริการทุกขั้นตอนแต่ต้นจนจบ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 120% ของราคาประเมิน รู้ผลอนุมัติไวภายใน 2 ช.ม*

(เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารที่บริษัทฯทำข้อตกลงไว้กำหนด*)

 วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท
 ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน
 สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 2. มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 3. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 5. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครอง

เอกสารการขอบริการ

 • ผู้มีรายได้ประจำ
  1. สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (4 ชุด ถ้ามี)
  4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
  5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
  6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  7. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ที่ระบุเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ / เกษตรกร
  1. สำเนาบัตรประชาชน (4 ชุด)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (4 ชุด)
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ( 4 ชุด ถ้ามี)
  4. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า (1 ชุด)
  5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ที่ต้องโอนเงินเข้า (1 ชุด)
  6. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) แสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน
  7. สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองบริษัท / ใบประกอบวิชาชีพ
  8. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.20
  9. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ หรือ ภงด.90/91 ปีล่าสุด
  10. งบการเงิน / สรุปบันทึกรายรับ – รายจ่าย / ย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  11. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ / รับรองการทำประโยชน์ /การใช้ประโยชน์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,สัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น (เฉพาะเกษตรกร)

หมายเหตุ:

1. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสถาบันการเงินนั้นๆที่บริษัทฯทำข้อตกลงไว้
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินนั้นๆที่บริษัททำข้อตกลงไว้กำหนด

กรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

บริษัท เอ็นดีซี แอนด์ เฟรนส์ จำกัด

Phone 02-591-1700,

064-521-3111, 097-949-1565

Line Line ID : @ndc99

email Email : ndcandfriends@gmail.com