ต่อทะเบียน ตรวจสภาพ ตรวจรถยนต์ติดตั้งแก๊ส

เงื่อนไข&คุณสมบัติ

ต่อทะเบียน ตรวจสภาพ ตรวจรถยนต์ติดตั้งแก๊ส

เอกสารที่จะต้องเตรียมในการต่อทะเบียนรถยนต์

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา
 2. หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.
 3. หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เฉพาะรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพ และรถสองแถวที่จดทะเบียนตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
  และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 4. หนังสือรับรองการตรวจ และทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง รับชำระภาษีรถทั่วประเทศไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียน
  ไว้ที่จังหวัดใด

อัตราค่าต่อภาษีรถยนต์

จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) มีอัตราภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ดังนี้
600 ซีซี แรก ซีซี ละ 0.50 บาท
601 -1,800 ซีซีๆละ 1.50 บาท
เกิน 1,800 ซีซี ๆละ 4.00 บาท
พูดง่ายๆว่า ยิ่งซีซีเยอะอัตราภาษีก็สูงตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นรถของนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ ให้จัดเก็บอัตราสองเท่า

กรณีที่รถที่จดทะเบียนเกิน 5 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อไป ดังนี้

ปีที่ 6 ร้อยละ 10
ปีที่ 7 ร้อยละ 20
ปีที่ 8 ร้อยละ 30
ปีที่ 9 ร้อยละ 40
ปีที่ 10 ขึ้นไป ร้อยละ 50

ประเภทรถที่สามารถต่อภาษีได้

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
 4. รถจักรยานยนต์ (รย.12)

“สำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องการรอคิวที่ขนส่ง
ให้เราช่วยดำเนินการให้ในราคาที่เป็นธรรม”

กรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

บริษัท เอ็นดีซี แอนด์ เฟรนส์ จำกัด

Phone 02-591-1700,

064-521-3111, 097-949-1565

Line Line ID : @ndc99

email Email : ndcandfriends@gmail.com